Мост постiйного струму  

Мост постiйного струму

ТА ПРИЛАДИ

Мости пiдроздiляються на: врiвноваженi та неврiвноваженi, постiйного та змiнного струму, чотирьохплечі та багатоплечі.

Врiвноваженi мости застосовуються тiлькi у лабораторнiй практицi або для перевiрки зразкових та робочих засобiв. Неврiвноваженi мости знайшли застосування у промисловостi для контроля та керування технологiчними процесами.

На схемі: а,б,в,г – вершини мосту;

аб,бв,вг,га – плечi мосту;

ав – диагональ живлення;

бг – вимiрювальна диагональ (iндикаторна);

НI – (нуль-iндiкатор) – вимiрювальний прилад.

В якостi НI у мостах постiйного струму використовуються мiкроамперметри магнiтоелектричної системи або магнiтоелектричні гальванометри. У мостах змiнного струму застосовуються вiбрацiйнi або осцилографiчнi гальванометри.

Загальне рівняння струму через вимiрювальну диагональ можна одержати через закони Кiрхгофа :

, (*)

де Rні -опір нуль-індикатора.

Для врiвноваженого мосту IНІ = 0, отже

R1 ·R4 = R2 ·R3

Цей вираз має назву рівняння балансу мосту.

Якщо один з опорiв невідомий, то змінюючи параметри другого опору та встановивши рiвновагу мосту, можна визначити невiдомий опiр.

У мостах змінного струму активний опiр R замiнюють на комплексний опiр Z , тодi рівняння балансу матиме вигляд:

Z1Z4=Z2Z3 ,

А рівняння (*)

. (**)

Оскiлькi , рiвняння балансу зводиться до вигляду :

Ця рівність виконуеться при умові:

(***)

Таким чином, складнiсть настройки мостiв змiнного струму полягає у тому, що вона необхiдна не тiльки по модулю Z, але й по фазi φ. Тому мости змiнного струму менше використовуються, нiж мости постiйного струму.

За допомогою мостів змінного струму можна у широкому частотному діапазоні вимірювати різні параметри електричних ланцюгів (R, L, C, Q, tg δ).

Вимірювання 'ємності і tg δ мостовим методом

Живлення мостiв для вимірювання ємності звичайно здiйснюється струмом звукової частоти, так як на великих частотах на результат вимiрювання впливають паразитнi 'ємностi та iндуктивностi. Мост має вигляд:Умова рівноваги такого мосту:

Прирівнюємо дійсні та уявні частини:

Звідси:

Попередньо змiнюючи Сота R2 добиваються виконування рiвностi (2). Рівність (1) досягаеться зміною R0. Цим же методом вимiрюють тангенс кута втрат конденсатора.Як відомо, тангенс кута діелектричних втрат конденсатора можно визначити як:


але напруги на опорі та конденсаторі дорівнюють:

Тоді:

Пiдставляючи значення Rxта Сх, отримаємо :

При постійних значеннях w і СО опір Rоможна проградуювати у значеннях tg d.


5936077209994729.html
5936152787689821.html
    PR.RU™