СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура та оформлення курсової роботи регламентується Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення",згідно з яким рекомендується така структура курсової роботи:

· Титульний аркуш (Додаток А)

· Завдання на курсову роботу (Додаток Б)

· Зміст

· Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю)

· Вступ

· Основна частина

· Висновки

· Список використаних джерел

· Додатки

Зміст повинен включати: перелік умовних позначень (за необхідністю); вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; перелік посилань; найменування додатків із зазначенням назв та сторінок цих матеріалів.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів складають за умови повторення таких елементів більше трьох разів у тексті та вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Інакше їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, чи використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Вступповинен відобразити актуальність обраної теми, ступінь розробки проблеми вітчизняними та зарубіжними вченими. У вступі також визначається мета, предмет та обєкт дослідження, завдання та методологічна основа дослідження, його статистична та фактологічна база та коротка анотація наступних розділів.

Основна частинароботи містить два теоретичних та прикладний розділи, що структуровані на окремі параграфи.

Теоретичні розділи повинні розкривати тему роботи, дотримуючись основних методологічних принципів: історичний підхід до аналізу економічних явищ і процесів; єдність історичного та логічного; системний, функціональний, динамічний, предметний та процесний підходи у дослідженні; нерозривний звязок теорії з практикою.Завдання прикладного розділу – дослідження процесів функціонування об’єкта з обгрунтуванням та побудовою економіко-математичної моделі, побудова інформаційного та програмного забезпечення моделі, проведення відповідних розрахунків, підтвердження висновків теоретичних розділів та рекомендацій щодо використання моделі.

Структура основної частини курсової роботи у кожному конкретному випадку залежить від багатьох чинників (вибраного об’єкта дослідження, методів розв’язання проблеми, використаних технічних та програмних засобів тощо). Але основні положення, рекомендовані цими методичними вказівками, мають бути обовязково відображеними в роботі.

Зміст основної частини курсової роботи повинен відображати:

· теоретичні положення, що розкривають основні характеристики обраної проблеми та її структуру;

· систему показників, які оцінюють рівень, тенденції розвитку та фактори зовнішнього і внутрішнього середовища явищ та процесів, що досліджуються;

· порівняльний аналіз накопиченого досвіду та практики вирішення проблем;

· обгрунтування вибраного інструментарію розв’язання проблеми.

Зміст роботи повинен логічно і повністю висвітлювати всі питання плану і відповідати темі дослідження. Кожен розділ повинен закінчуватися короткими висновками та пропозиціями автора відносно аспектів обраної проблеми.

Курсова робота обовязково доповнюється таблицями, діаграмами, графіками, відповідними порівняннями автора тощо.

Пропонується наступна структура основної частини курсової роботи:

У першому – аналітичному розділі „АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ” виділяються наступні підрозділи:

· аналіз об’єкта досліджень (статус і напрямки діяльності, місце на ринку, основні конкуренти і споживачі, технологічна характеристика об’єкта, фінансовий стан, структура управління, оцінка стану інформатизації об’єкта);

· постановка проблеми (критичний огляд літературних джерел та розроблених систем; проблемні питання, дискусійні та невирішені аспекти теми; власне ставлення до них автора);

· вибір інструментарію та методології (обґрунтування вибору напрямку, методів та засобів вирішення проблеми на основі їх порівняльної характеристики).

Розділ має бути підкріплений фактичним матеріалом (в тому числі таблицями, схемами, графіками, діаграмами), які відображають відповідні результати діяльності об’єкта дослідження.

Обсяг першого розділу рекомендується встановити в межах 30 % загального обсягу курсової роботи. Далі розкривається зміст основних підрозділів.


5713345276236975.html
5713392797173308.html
    PR.RU™