Давньоєврейська література. Невиїм, Ктувим

План

1. Старозавітне пророцтво як феномен. Індивідуальні особливості пророчих книг

Старого Завіту. Колізія „пророк і цар”.

2. Ліричні жанри ТаНаХу. Псалтир.

3. Поетика Пісні над Піснями.

4. Філософська притчева традиція ТаНаХу.

5. Жанр апокаліпсису в давньоєврейській літературі.

Тексти

1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / Пер. о. І. Хоменка – Рим, 1990.

Література

Основна

1. Аверинцев С.С. Древнееврейская литература // История всемирной

литературы: В 9 т: Т.1. – М., 1983. – С. 271–302.

2. Гордон С. Ханаанейская мифология / Мифологии древнего мира

// Под ред. С.Н.Крамера. Пер. с англ. – М.: Наука, 1977. – С. 199–232.

3. Древнееврейская литература / Литературы древнего Востока // Под ред.

акад. Н.И. Конрада. – М.: Изд-во МГУ, 1971 – С. 71– 84.

4. Дьяконов И. Древнееврейская литература / Поэзия и проза Древнего

Востока (Библиотека всемирной литературы). – М.: Худож.лит-ра, 1973. –

С. 537–550.

5. Косидовський З. Біблійні оповіді. – К.: Молодь, 1968. – 503с.

6. Луцюк М.В. Старозавітні пророцькі книги // Гуманітарна освіта в

технічних вищих навчальних закладах. Зб. наук. праць. Вип. 1. – К.,2002.–

С. 171–181.

7. Мень А. История религии: В 7 т.: Т. 5. Вестники Царства Божия:

Библейские пророки от Амоса до Реставрации (VIII–IV вв. до н.э.).

– М., 1992.

8. Мень А. На пороге Нового Завета. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1983.–824 с.

9. Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества. – М., 1987.

10. Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. – М.: Изд-во Рос. гос. гуманит.

ун-та, 2000. – 469 с.

11. Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия. – М.:

Теревинф, 1994. – 288 с.

Додаткова

1. Библейская энциклопедия / Сост. архимандрит Никифор. – М.: Терра, 1990.

– 902 с.

2. Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів. – К.:

Україна, 1995. – 429 с.

3. Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Политиздат, 1989. – 542 с.

Змістовий модуль ІІ

Література азійського регіону

Семінар 5

Давньоіндійська література

План

1. Індуїстські Веди. Особливості гімнографії.

2. Махабхарата. Вставні епічні оповіді. Логічні та риторичні докази Бхаґават-ґіти.

3. Рамаяна. Проблема авторства. Герої епосу як втілення високих моральних якостей людини.

4. Трипітака: Суттапітака (Зібрання текстів).

Тексти

1. Бхагаватгита // Философские тексты „Махабхараты”. – Ашхабад: Ылым, 1977. Вып.1. кн.1. – 203 с.

2. Джатаки, или сказания о подвигах Бодхисаттвы. – СПб, 1993.- 305 с.

3. Древнейшая обрядовая и культовая поэзия. Эпос. Религиозно-философская литература 1 тыс. до н.э. / Литература Древнего Востока (Иран, Индия, Китай): Тексты // Автор-составитель Ю.М. Алиханова и др. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 46–116.

4. Древняя Индия: Три великих сказания. В 2-х т. : Т. 1. Сказание о Раме. Т. 2. Сказание о Кришне. Сказание о великой битве потомков Бхараты. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1995: Т. 1.– 352 с.; Т.2.– 336 с.

5. Легенды о Кришне. Жизнь и учение. – М.: Одиссей, 1995. – 800 с.

6. Махабхарата // Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. – К.: Дніпро, 1982. – С. 151–219.

7. Махабхарата. Рамаяна / Пер. с санскрита. – М.: Худож. лит-ра, 1974.

– 606 с.

8. Рамаяна // Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. – К. : Дніпро, 1982. – С. 219–248.

9. Ріґведа // Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. – К. : Дніпро, 1982. – С. 91–114.

10. Ригведа. Избранные гимны / Перевод, комментарии Т.Я. Елизаренковой. –

М., 1972.

11. Три великих сказания древней Индии. Литературное изложение Э.Н.

Темкина и В.Г. Эрмана. – М., 1978.

12. Упанишады. В 3 т. – М., 1992.

Література

Основна

1. Білецький О. Давня Індія та її література // Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. – К.: Дніпро, 1982. – С. 17–88.

2. Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. – М.: Наука, 1974. – 419 с.

3. Гринцер П.А. Древнеиндийская литература / Поэзия и проза Древнего Востока (Библиотека всемирной литературы). – М.: Худож. лит-ра, 1973. – С. 369–381.

4. Невелева С.Л. Махабхарата. Изучение древнеиндийского эпоса. – М.:

Наука, 1991. – 228 с.

5. Норман Браун У. Индийская мифология / Мифологии древнего мира // Под

ред. С.Н.Крамера. Пер. с англ. – М.: Наука, 1977. – С. 283–336.

6. Литература и культура Индии. – М.: Наука, 1979. – 238 с.

7. Литература Индии / Литературы древнего Востока // Под ред. акад. Н.И.

Конрада. – М.: Изд-во МГУ, 1971 – С. 145– 212.

8. Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы древней Индии. – М.: Восточная лит-ра,

1982. – 270 с.

Додаткова

1. Бонгард-Левин Б.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука,

религия. – М.: Наука, 1980. – 333 с.

2. Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х т. / Пер. с англ. – М.: Миф,

1993. – Т.1.– 623 с.; Т.2.– 731 с.

3. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – М., 1994.

Семінар 6.


5710763089930226.html
5710805093064717.html
    PR.RU™